Natuurontwikkeling

De zonnepanelen in het zonnepark Onder Ons komen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuidwesten zijn opgesteld en er circa 2 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor wordt de bodem niet afgesloten van  licht en regenwater. Om de openheid van het gebied zoveel mogelijk te respecteren, worden de panelen op een hoogte van ongeveer 1.50 meter boven maaiveld geplaatst. Hierdoor is er vanaf de grote afstand waar vandaan het plangebied beleefd wordt geen zicht op de panelen.

Ecologische inrichting
Wij besteden bij de aanleg en bij het beheer van het zonnepark Onder Ons ook aandacht aan de ecologische inrichting (minimaal 25% van het gebied) met als doel de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels te versterken. Zo worden de onderhoudspaden en grond onder de zonnepanelen ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel, waaronder rode klaver. Ook wordt de groenstructuur in het gebied versterkt door het planten van plantsoorten zoals krent, kamperfoelie, vuilboom, lijsterbes, geoorde wilg en grauwe wilg. Aan de binnenzijde van beide zonnevelden wordt dit aangevuld met wilde roos, sleedoorn en meidoorn. Daarnaast worden de buitenranden van het zonnepark voorzien van heesters. Door deze inrichting worden bijen, hommels en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor de grote verscheidenheid van vogels en kleine knaagdieren in het gebied. Daarnaast blijft het bestaande pad over het plangebied naar de vogelkijkhut bestaan en worden op plekken waar een hekwerk vanuit veiligheid noodzakelijk is, maatregelen getroffen zodat kleine zoogdieren en reeën het gebied kunnen blijven betreden. Tot slot wordt ook een torenvalkkast geplaatst op het terrein. 

Foto: Patrijzen (Yves Hoebeke)

Aandacht voor de patrijs
Met een grijze borst, kastanjebruine strepen op de flanken en een roodachtige staart is de patrijs een graag geziene gast in het gebied. Helaas neemt het aantal patrijzen, net als in de rest van Nederland, al jaren af. Door beschutting en extra plantsoorten toe te voegen, zoals wilde roos, sleedoorn en meidoorn, is het zonnepark straks ook een aantrekkelijke leefgebied voor de patrijs. Met voldoende nestgelegenheden en insecten kan de patrijs in dit gebied mogelijk weer in aantallen toenemen. Daarbij kunnen andere diersoorten, die goed gedijen in het leefgebied van de patrijs, ook  ‘meeliften’ op de versterking van deze biotoop. 

Kwart onbedekt
De bovenstaande werkwijze sluit aan bij de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere is vastgelegd dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke - en natuurwaarden van het gebied tot gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van het zonnepark Onder Ons onbedekt blijft en wordt ingevuld met natuurwaarden.

Afbeelding: Inrichtingsplan met aanduiding locatie dwarsprofielen


 
Zonnepark Onder Ons

info@zonneparkonderons.nl

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200

 

© Zonnepark Onder Ons