Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over het initiatief 'Zonnepark Onder Ons' en over zonne-energie in het algemeen. Mist u een vraag? Stel deze dan via info@zonneparkonderons.nl en wij proberen deze hier te beantwoorden.

Over Zonnepark Onder Ons

Pure Energie is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling en bouw van dit zonnepark. Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Al meer dan twintig jaar werken we aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle onderdelen: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.

Pure Energie levert gegarandeerd alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken. Hierdoor is Pure Energie zes jaar achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland, op basis van het gezamenlijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu.

www.pure-energie.nl

Op onderstaande afbeelding is de locatie weergeven. Het gaat om het rood omlijnde gebied. Het zonnepark is beoogd op het Industriepark Onder Ons De Krim, ten zuidoosten van de Groenveldweg op de locatie van het slibdepot. Dit gebied is gelegen tussen het industriepark en de voormalige vloeivelden van Avebe.


 

Ja. Voor de inpassing van het zonnepark in de omgeving hebben wij een ruimtelijk kwaliteitsplan laten maken door een onafhankelijk adviesbureau. Hierin is op basis van de eisen en wensen waaraan de landschappelijke inpassing moet voldoen, het gemeentelijke en provinciale beleid en de landschapsanalyse een inrichting van het zonnepark voorgesteld. Zo is geadviseerd om in het kader van de biodiversiteit de onderhoudspaden en grond onder de zonnepanelen in te zaaien met een bloemrijk grasmengsel voor bijen en andere insecten. Ook is voorgesteld om gebruik te maken van een grondwal en hagen rondom (een deel van) het zonnepark. Het rapport is onderdeel van de formele vergunningsprocedure.

Door de snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit staat de capaciteit van het elektriciteitsnet in bepaalde delen van ons land onder druk. Ook in de gemeente Hardenberg is dit het geval. Toch heeft de netwerkbeheerder op basis van de gevraagd transportcapaciteit een positieve transportindicatie afgegeven.

Nee. Op dit moment wordt het gebied gebruikt als slibdepot. Om de grond geschikt te maken voor de aanleg van het zonnepark, dient het gebied eerst te worden voorzien van een schone afdeklaag met gebiedseigen grond. Het is dan niet nodig om een nulmeting uit te voeren. 

Ja. Afhankelijk van de omgevingsvergunning blijft het zonnepark 25 tot 30 jaar staan. Daarna wordt het zonnepark door Pure Energie opgeruimd en krijgt het gebied haar oude bestemming weer terug.

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de voortgang van ons idee. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief aanmelden. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkonderons.nl.

Over zonne-energie

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden gericht. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht zijn op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare (100 x 100 meter) aan zonnepanelen ongeveer een miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. De omvang van het zonnepark Onder Ons is ongeveer 5 hectare. Het zonnepark kan dus jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is evenveel als gemiddeld ruim 1.100 huishoudens per jaar verbruiken (bij een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh per huishouden per jaar). 

Een efficiënte productie van zonne-energie hangt direct samen met het absorberen van zoveel mogelijk licht en tegelijkertijd het minimaliseren van reflectie. De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering. Daarnaast wordt het zonnepark landschappelijk ingepast waardoor de zonnepanelen minder in het zicht liggen. 

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark Onder Ons en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan twintig jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal op daken en nu ook steeds meer op land. Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij samen deze doelen halen, dan moeten we alle verschillende manieren om duurzame energie op te wekken benutten. Dus een mix van windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als zonnepanelen op velden.  

Over het proces en de procedure

Ja. Begin september 2020 heeft het college van B&W van de gemeente Harderberg ingestemd met de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark Onder Ons.

Nee. De gemeente Hardenberg heeft begin september 2020 een definitieve omgevingsvergunning afgegeven, nadat een formele omgevingsvergunningsprocedure is doorlopen. Heeft u vragen of zorgen de komst van het zonnepark, dan vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

De gemeente Hardenberg streeft naar het opwekken van 30% duurzame energie in 2030. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente in op een mix van energieopwekkingsmogelijkheden, met extra aandacht voor wind- en zonne-energie,  restwarmte en biomassa. Daarbij heeft de gemeente besloten om met een aantal kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Ook grootschalige zonneprojecten, zoals het zonnepark Onder Ons, vallen onder deze pilotprojecten. 

Over participatie

Ja, Pure Energie stelt een deel van de inkomsten van het zonnepark Onder Ons beschikbaar aan de omgeving. Het gaat om een bedrag van 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar voor de duur van 15 jaar (op basis van de gedragscode van brancheorganisatie van Holland Solar). Normaal gesproken stellen we het bedrag beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. Op verzoek van het Plaatselijk Belang De Krim is afgesproken de jaarlijkse bijdrage van het omgevingsfonds in één keer uit te keren. Op die manier kan het omgevingsfonds een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. 

Ja, dat kan. Tijdens de ontwikkelings- en realisatiefase hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit initiatief. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan en bij uitvoering ervan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparkonderons.nl.

Zonnepark Onder Ons

info@zonneparkonderons.nl

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200

 

© Zonnepark Onder Ons